Messa di Gloria e Credo

KOCH 313031

1976

Interpreti: Manè – Vighi – Maus – Machi

Direttore: Roland Bader 
Berlin St. Hedwig’s Cathedral Choir
Radio Symphonie Orchester Berlin

Messa di Gloria e Credo
Musica Sacra
Messa di Gloria e Credo
Musica Sacra